สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

• ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/ สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์/สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์

รูปแบบการแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดของอุปกรณ์

 ดาวน์โหลดโค้ดตัวอย่างสำหรับทดสอบงานของ WOI Terminal 

 ดาวน์โหลดโค้ดตัวอย่างสำหรับทดสอบการทำงานบอร์ดทดลอง NX-WIO

ใบเสนอราคาอุปกรณ์ การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์

เอกสารปรับปรุงบทที่ 11 พัฒนางาน IoT กับ WIO Terminal โดยใช้Œ Blynk IoT
App (62 หน้า)
 

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ใบเสนอราคาอุปกรณ์ การแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รูปแบบการแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ปวส.

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ / สาขาวิชาโทรคมนาคม 

เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์

ใบเสนอราคาอุปกรณ์ การแข่งขันทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์

เอกสารแนะนำการประกอบบอร์ด KB-LAB

เอกสารการทดสอบบอร์ด KB-LAB

รูปแบบการแข่งขันทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์


ภาพแผงวงจร KB-LAB สำหรับการแข่งขันทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT

ใบเสนอราคาอุปกรณ์ การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์

แนะนำการใช้งานบอร์ด openBIT

รูปแบบการแข่งขัน ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT