covid-19   ประกาศ! เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดย INEX จะปิดหน้าร้านเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ inex.co.th และสอบถามรายละเอียดสินค้าได้ที่ facebook.com/innovativeexperiment ด้วยความห่วงใยลูกค้าทุกท่าน ขอบคุณค่ะ

Engineering Educational Solution

สะเต็มศึกษาคืออะไร

STEM (Science Technology Engineering Mathematics) หรือสะเต็มศึกษา คือแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้ในสหวิทยา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนาการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน

 

สะเต็มศึกษาจึงมีจุดเด่นคือ การผนวกแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ากับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของผู้เรียน ในขณะที่ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและฝึกทักษะ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เรียนต้องมีโอกาสนำความรู้มาออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เพื่อให้ได้เทคโนโลยีซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

 

INEX กับสะเต็มศึกษา

สื่อการเรียนรู้ของ INEX สามารถตอบโจทย์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาได้ เช่นชุดหุ่นยนต์เพื่อการศึกษารุ่นต่างๆ ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการทำงาน ที่แฝงด้วยองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษาอย่างครบถ้วน ทั้ง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ และนำหลักวิชาการต่างที่ได้รับไปพัฒนาต่อ

 

นอกจากชุดหุ่นยนต์อัตโนมัติแล้ว ชุดแผงวงจรสำหรับพัฒนาโครงงานสร้างสรรค์อีกหลายรุ่นก็สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาได้เช่นกัน

 

การเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษานั้น แท้จริงคือการบูรณาการองค์ความรู้ผ่านการเรียน การเล่น ของนักเรียนเข้าด้วยกัน และต้องเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของวิชาการต่างๆ ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาตลอดจนการพัฒนาสิ่งใหม่ขึ้นมาภายใต้องค์ความรู้ที่ได้รับ... ขอให้จับหลักให้ได้ เพราะสะเต็มศึกษาอยู่กับเราทุกหนแห่ง