Engineering Educational Solution

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการแข่งขัน

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัพเดตล่าสุด

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส ระดับ ปวส.

ดาวน์โหลดใบเสนอราคา

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส ระดับ ปวส.


 

โทรศัพท์ : 0-2747-7001 ถึง 4

อีเมล : sale@inex.co.th