Engineering Educational Solution

PyCom

pycom-logo.png

ผู้ผลิตโมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เรียกว่า ไมโครไพธอน (micropython) ซึ่งก็คือ แผงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กที่พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน โดยบรรจุวงจรสื่อสารข้อมูลไร้สายผ่านคลื่นวิทยุความถี่สูง 3 แบบคือ LoRa, WiFi และ BLE หรือบลูทูธกำลังงานต่ำ ผู้พัฒนาใช้งานสามารถเลือกใช้วงจรสื่อสารข้อมูลไร้สายได้ตามต้องการด้วยกระบวนการทางซอฟต์แวร์

ตาราง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

1 รายการ

ตาราง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

1 รายการ