Engineering Educational Solution

การจัดส่งสินค้า ทางบริษัทฯ ใช้บริการของไปรษณีย์ไทยเป็นหลัก โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้รวมค่าบรรจุภัณฑ์และค่าดำเนินการแล้ว การจัดส่งสามารถเลือกได้ 3 วิธีดังต่อไปนี้

1. แบบพัสดุธรรมดา

การจัดส่งแบบพัสดุธรรมดาสำหรับคำสั่งซื้อที่มีน้ำหนักสินค้าไม่เกิน 10 กิโลกรัม (หากไม่พบตัวเลือกนี้แสดงว่าน้ำหนักของสินค้าที่ท่านสั่งซื้อหนักเกิน 10 กิโลกรัม) โดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
โปรดทราบว่า การจัดส่งแบบพัสดุธรรมดานี้ ไม่สามารถตรวจสอบความคืบหน้าในการจัดส่งได้ และมีโอกาสที่สินค้าของท่านจะได้รับความเสียหายหรือสูญหายระหว่างการจัดส่ง หากลูกค้าเลือกการจัดส่งด้วยวิธีนี้ลูกค้าเป็นผู้ยินดียอมรับความเสี่ยงดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

2. แบบลงทะเบียน eCo-post

เป็นการจัดส่งแบบลงทะเบียนธรรมดาอีกรูปแบบหนึ่ง สามารถติดตามความคืบหน้าการจัดส่งได้ คำนวณค่าใช้จ่ายตามน้ำหนักของสินค้า และจำกัดน้ำหนักสินค้าต้องไม่เกิน 10 กิโลกรัมต่อคำสั่งซื้อ (หากไม่พบตัวเลือกนี้แสดงว่าน้ำหนักของสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อหนักเกิน 10 กิโลกรัม) 

3. แบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ EMS

เป็นการจัดส่งแบบลงทะเบียนด่วยพิเศษ สามารถติดตามความคืบหน้าการจัดส่งได้ คำนวณค่าใช้จ่ายตามน้ำหนักของสินค้า และจำกัดน้ำหนักสินค้าต้องไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อคำสั่งซื้อ (หากไม่พบตัวเลือกนี้แสดงว่าน้ำหนักของสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อหนักเกิน 20 กิโลกรัม)

หากน้ำหนักสินค้าที่ลูกค้าทำรายการสั่งซื้อมากกว่า 20 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 50 กิโลกรัม ระบบจะแสดงตัวเลือกเป็นส่งแบบ Kerry โดยจะมีค่าใช้จ่าย 800 บาท ต่อคำสั่งซื้อนั้น 

 

อย่างไรก็ตามลูกค้าสามารถทำรายการสั่งซื้อแยกให้มีน้ำหนักที่เหมาะสมกับรูปแบบการขนส่งของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้

หากลูกค้าต้องการสั่งจำนวนมากและมีน้ำหนักมากกว่าเงื่อนไขข้างต้น กรุณาติดต่อฝ่ายขาย 0-2747-7001, 0-2747-7002, 0-2747-7003, 0-2747-7004