Engineering Educational Solution

Book

ตำราวิชาการและนิตยสาร

ตาราง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

11-20 of 36

 1. พื้นฐานภาษา C สำหรับ Arduino
  รหัสสินค้า : 6019217
  ฿345.00
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  ทุกบทมีตัวอย่างการเขียนโปรแกรมภาษา C พื้นฐานในคอมพิวเตอร์ และการเขียนภาษา C ในแบบ Arduino เปรียบเทียบให้เห็นทุกบท โดยเป็นตัวอย่างของ Arduino ประมาณ 50กว่าตัวอย่าง และตัวอย่างภาษา C 60 กว่าตัวอย่าง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 2. ภาษาไพทอน
  รหัสสินค้า : 6021559
  ฿87.00
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  หนังสือรายวิชาเพิ่มเติม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาษาไพทอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 3. รู้จักและการใช้งานเบื้องต้นบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก Raspberry Pi3 ฉ.ปรับปรุงครั้งที่ 2
  รหัสสินค้า : 6097249
  ฿195.00
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  รู้จักและการใช้งานเบื้องต้นบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก Raspberry Pi3 ฉ.ปรับปรุงครั้งที่ 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 4. หนังสือ microbit:bit in Action
  รหัสสินค้า : 6006361
  ฿95.00
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  หนังสือกิจกรรม เรียนรู้การเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุมและใช้งานบอร์ด micro:bit เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์โครงงาน
  หนังสือที่เน้นการเรียนรู้แบบเป็นขั้นตอน กิจกรรมเน้นกระบวนการคิด สอดแทรกคำถามต่อยอด

  สอดคล้องตามหลักสูตร เหมาะอย่ายิ่งสำหรับครู อาจารย์ ที่ต้องการวางแผนการสอน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 5. หนังสือ POP-BOT X2 คู่มือสร้างและพัฒนาโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วยภาษา C/C++ กับ Arduino
  รหัสสินค้า : 6000050
  ฿100.00
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  หนังสือคู่มือสำหรับพัฒนาโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วยภาษา C/C++ กับ Arduino โดยใช้ร่วมกับชุดหุ่นยนต์ POP-BOT X2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 6. หนังสือ Raspberry Pi 3 ติดต่ออุปกรณ์ภายนอกผ่านพอร์ตอินพุตเอาต์พุต GPIO
  รหัสสินค้า : 6097140
  ฿100.00
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  หนังสือ Raspberry Pi 3 บอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก : ติดต่ออุปกรณ์ภายนอกผ่านพอร์ตอินพุตเอาต์พุต GPIO เล่มที่ 1

  ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 7. หนังสือ Raspberry Pi 3 ติดต่ออุปกรณ์ภายนอกผ่านพอร์ตอินพุตเอาต์พุต GPIO เล่มที่ 2
  รหัสสินค้า : 6097133
  ฿100.00
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  หนังสือ Raspberry Pi 3 บอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก : ติดต่ออุปกรณ์ภายนอกผ่านพอร์ตอินพุตเอาต์พุต GPIO เล่มที่ 2

  ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 8. หนังสือ ROS ระบบปฎิบัติการสำหรับการพัฒนาหุ่นยนต์
  รหัสสินค้า : 6000057
  ฿200.00
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  หนังสือ ROS ระบบปฎิบัติการสำหรับการพัฒนาหุ่นยนต์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 9. หนังสือการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F ด้วยคอมไพเลอร์ MPLAB XC8
  รหัสสินค้า : 6019200
  ฿279.00
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  หลักการเขียนโปรแกรมภาษา C สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F ด้วย MPLAB XC8 คอมไพเลอร์ ครอบคลุมทุกโมดูลสำคัญใน PIC16F รวมถึงเทคนิคการเขียนโปรแกรมกับ MPLAB XC8 เพื่อการประยุกต์ใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 10. หนังสือทดลองและใช้งาน PIC10F222 ไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นจิ๋ว
  รหัสสินค้า : 6002902
  ฿90.00
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  หนังสือทดลองและใช้งาน PIC10F222 ไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นจิ๋วจาก Microchip ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตาราง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

11-20 of 36