สินค้าที่อยู่ในการรับประกันของ บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด

เงื่อนไขการรับประกัน
1) กรุณาเก็บหลักฐานการซื้อขายไว้ เพื่อใช้ประกอบการรับประกัน
2) การรับประกันมีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันที่ซื้อสินค้า
3) ในกรณีการชำรุดที่เกิดจากความผิดพลาดจากมาตรฐานการผลิตของบริษัทฯ หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนในระยะประกัน บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น และบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการในระยะประกันเท่านั้น
4) ยกเว้นไม่รับประกันสินค้าในกรณีต่อไปนี้

4.1 ความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง การจ่ายไฟเกิน การใช้แหล่งจ่ายไฟที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่บริษัทฯ ระบุ (ชิ้นส่วนอุปกรณ์ ไอซี ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายตามราคาชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์นั้นๆ โดยไม่คิดค่าบริการตรวจซ่อมในระยะประกัน)
4.2 ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ สงคราม การจลาจล
4.3 การแตกหักของชิ้นส่วนทางกลและพลาสติก รวมถึงชิ้นต่อพลาสติก กล่องและแผ่นรองแผงวงจร
4.4 การหลุดหรือขาดของสายสัญญาณอันเนื่องมาจากการใช้งานผิดลักษณะ

5) ค่าบริการตรวจซ่อมของสินค้า หากเกินระยะรับประกัน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
6) การรับประกันนี้ใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
7) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าที่ระบุไว้ในกรณีที่ไม่มีบัตรรับประกันหรือหลักฐานการชำระเงินมาแสดง

ติดต่อฝ่ายขาย (ติดต่อได้วันจันทร์-วันศุกร์ 9.00-17.30 น.)
โทรศัพท์ : 0-2747-7001-4
e-mail : sale@inex.co.th
line id : sale.inex